Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Přijímací řízení 2024/2025

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025


Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů [PDF]

Informační schůzka s nově přijatými žáky a jejich rodiči se uskuteční v úterý 11. června 2024.

Přihlášky do domova mládeže se podávají elektronickou formou, přihlášku je možné podat do 31. 5. 2024.


Kód a název oboru vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem

Název a adresa školy: Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady

Forma vzdělávání: denní

Počet přijímaných uchazečů: 128 žáků ve čtyřech třídách

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky do 20. února 2024

Způsob podání přihlášky ke studiu:

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz.
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz, elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Věnujte pozornost vyplnění priorit:

 • na prvním místě uveďte školu, kde si nejvíc přejete studovat,
 • na druhém místě uvedete školu, kam chcete být přijati, pokud se nedostanete do první školy,
 • třetí místo zapíšete u školy, kam máte být přijati, pokud se nedostanete do první ani do druhé školy.

Výpisy a tiskopisy je možné:

 • odeslat doporučeně na adresu Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady,
 • prostřednictvím datové schránky (zřízené na fyzickou osobu): auew7ye,
 • přinést v úředních hodinách – pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. (telefon  325 610 173, 322 312 622),
 • přihlášky přijímáme do 20. února 2024.

Přílohou přihlášky jsou:

 • Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (formulář potvrzený základní školou, obě pololetí osmého ročníku).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, nepovinná příloha.
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce pro uchazeče s dočasnou ochranou.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: pátek 12. dubna 2024,
  2. termín konání zkoušky: pondělí 15. dubna 2024.
 • Náhradní termíny: pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.
 • Testová zadání k procvičení: prijimacky.cermat.cz
 • Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.

Kritéria přijímacího řízení:

 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %,
 • známky ve vybraných předmětech ve druhém pololetí 8. ročníku: 40 %
  (český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, matematika, zeměpis)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení – bodové hodnocení:

 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: max. 250 bodů (5 x body ČJ),
 • výsledek jednotného testu z matematiky: max. 50 bodů (1 x body MAT) ,
 • známky ve vybraných předmětech ve druhém pololetí 8. ročníku (český jazyk, anglický jazyk, druhý cizí jazyk, matematika, zeměpis): max. 200 bodů (1 = 40 bodů, 2 = 32 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 4 body).

V případě rovnosti bodů přihlédne ředitelka školy k preferenci školy podle pořadí na přihlášce a k hodnocení uvedených předmětů za první pololetí 8. ročníku, upřednostněn je uchazeč s lepší klasifikací v prvním pololetí.

Informace o přijetí / nepřijetí:

 • Možnost nahlížení do spisu a seznámení se s podklady: pondělí 13. května 2024 od 8:00 do 15:00 hod.
 • Bude zveřejněna na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění v informačním systému www.dipsy.cz dne 15. května 2024.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí. Tím mu vznikne právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.

Přihláška ke studiu: prihlaskynastredni.cz


Naši absolventi mají široké uplatnění na trhu práce nejen v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomii, ale i v jiných oborech, díky posílené výuce cizích jazyků a ekonomických předmětů – ekonomie, účetnictví, marketing, management a právo.


Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, cestovní agentury, letecké společnosti, turistická informační centra a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu, v lázeňských zařízeních, v dopravních firmách apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).