Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Přijímací řízení 2023/2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem, specializace HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT.

Počet přijímaných uchazečů: 120 žáků ve čtyřech třídách.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2023.

Přihlášky ke studiu je možné odeslat doporučeně na adresu Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady nebo zaslat do datové schránky auew7ye nebo přinést v úředních hodinách – pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. (telefon  325 610 173, 322 312 622). Přihlášky přijímáme do 1. března 2023.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: čtvrtek 13. dubna 2023
  2. termín konání zkoušky: pátek 14. dubna 2023
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2023.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Přihláška ke studiu:

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss


Naši absolventi mají široké uplatnění na trhu práce nejen v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomii, ale i v jiných oborech, díky posílené výuce cizích jazyků a ekonomických předmětů – ekonomie, účetnictví, marketing, management a právo.


Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, cestovní agentury, letecké společnosti, turistická informační centra a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu, v lázeňských zařízeních, v dopravních firmách apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).