Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Přijímací řízení 2021/2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program S HOSTEM: HOtelnictví S Turismem a Event Managementem, specializace HOTEL MANAGEMENT, TOURISM MANAGEMENT A EVENT MANAGEMENT.

Počet přijímaných uchazečů: 120 žáků ve čtyřech třídách.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky ředitelce školy do 1. března 2021.

Přihlášky ke studiu je možné odeslat doporučeně na adresu Hotelová škola, Komenského 156/7, Poděbrady 290 01 nebo přinést v úředních hodinách – pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hod. (telefon 325 610 173). Vchod přes hotel Junior. Přihlášky přijímáme do 1. 3. 2021.

Součástí přihlášky jsou:

 • Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele, popř. ověřená kopie vysvědčení).
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru.
 • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Název a adresa školy:

 • Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady
 • V přihlášce uveďte zkrácený název školy: Hotelová škola Poděbrady

Přijímací zkouška:

 • V souladu s opatřením MŠMT (č. j. MSMT-43073/2020-3) v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 rozhodla ředitelka školy o NEKONÁNÍ jednotné přijímací zkoušky CERMAT.
 • Školní přijímací zkouška bude vykonána distančním způsobem.
 • Forma zkoušky: uchazeči vyplní on-line test v aplikaci Office 365. Odkaz na test obdrží uchazeči v oznámení o zahájení přijímacího řízení.
 • Termín konání zkoušky: v prvním kole stanovila ředitelka školy nejzazší termín pro odeslání zpracovaných odpovědí na čtvrtek 6. května 2021.

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z prvního pololetí osmé třídy: 20 %,
 • hodnocení na vysvědčení z předmětu český jazyk a z předmětu první cizí jazyk
  v prvním pololetí osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z prvního pololetí deváté třídy: 20 %,
 • hodnocení na vysvědčení z předmětu český jazyk a z předmětu první cizí jazyk
  v prvním pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek školní přijímací zkoušky: 20 %.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy nejpozději 19. května 2021.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Přihláška ke studiu:

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss


Naši absolventi mají široké uplatnění na trhu práce nejen v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomii, ale i v jiných oborech, díky posílené výuce cizích jazyků a ekonomických předmětů – ekonomie, účetnictví, marketing, management a právo.


Zaměření Hotel Management (HM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v gastronomickém a hotelovém provozu.

Odborně zaměřené předměty:

 • podnikání v hotelnictví a gastronomii,
 • marketing a management v hotelnictví a gastronomii.

Odborná maturitní zkouška: analýza služeb v hotelovém nebo gastronomickém zařízení, příprava podnikatelského plánu na dílčí služby.


Zaměření Tourism Management (TM)

Uplatnění absolventa: vedoucí pozice v zařízeních a službách cestovního ruchu (cestovní kanceláře, cestovní agentury, letecké společnosti, turistická informační centra a dále jako průvodci cestovního ruchu apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu, v lázeňských zařízeních, v dopravních firmách apod.).

Odborně zaměřené předměty:

 • průvodcovská činnost,
 • marketing a management v cestovním ruchu.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školní exkurze.


Zaměření Event Management (EM)

Uplatnění absolventa: příprava, organizace a realizace firemních, veřejných a soukromých akcí (konference, výstavy, festivaly, gastronomické, kulturní a další společenské akce).

Odborně zaměřené předměty:

 • projektové řízení eventů,
 • marketing a management eventů.

Odborná maturitní zkouška: příprava a realizace školního eventu (gastronomický festival, maturitní ples aj.).