Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Strategie a kompetence na domově mládeže ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 se žáci ubytovaní v domově mládeže účastnili různých volnočasových aktivit. Mnohé aktivity vznikaly spontánně, jiné byly předem chystané a organizované. Usměrňování volného času žáků je hlavním úkolem vychovatelů pro dosažení cíle, respektive k zajištění nepatologického jednání žáků.

V rámci vzdělávacího programu domova mládeže jsou naplňovány základní kompetence. Konkrétně se jedná o kompetence k učení a sebevzdělávání, kompetence personální a sociální, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence k volnému času a kompetence občanské. Program volnočasových aktivit je každoročně pestrý a až na výjimky si vybere každý. Mnoho zájmových činností v sobě snoubí i vícero kompetencí a s nimi souvisejících strategií.

Druhý týden v červnu se zhruba 30 žáků ubytovaných v DM vydalo na výlet do pražské ZOO. V rámci této výpravy bylo naplňováno hned několik kompetencí a jisté nastalé situace si budou někteří žáci pamatovat dlouho. Jednak byla naplněna kompetence k volnému času, kde se adolescent rozhodl, že svůj volný čas vyplní právě návštěvou zoologické zahrady. Další kompetence byla občanská. Žáci si zvolili jistý způsob dopravy s ekonomickou šetrností sobě vlastní. Jedinci plnoletí a jedinci se souhlasem zákonných zástupců měli možnost jet do ZOO bez pedagogického dozoru. Menšina pak využila jízdu s vychovateli, pravděpodobně z důvodu nevelké znalosti Prahy. Kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní byly žákyněmi plněny ve chvíli, kdy si nezakoupily jízdní doklady pro přepravu městskou hromadnou dopravou a dostaly nemalou pokutu. V neposlední řadě byly využity kompetence sociální a personální, a to především během interakce se spolužáky, či dokonce se zvířaty ve výbězích zpřístupněných veřejnosti.

Lze se domnívat, že podobné akce jsou vhodným prostředkem pro naplnění volného času žáků. Stejně tak důležité jsou v rámci sekundární prevence při předcházení patologických jevů především v období pozdní pubescence a adolescence.

Shrneme-li ročním program domova mládeže, dojdeme k závěru, že se konalo velké množství nejrůznějších volnočasových aktivit. Konkrétně se jednalo například o pravidelné návštěvy divadel, kin, Starověké krčmy v Dětenicích, plavbu po Labi, pravidelný spinning, pravidelnou návštěvu tělocvičny za účelem sportování. Tradiční je výše zmíněná každoroční návštěva pražské ZOO či možnost jít si zahrát bowling. V rámci strategií vhodných pro 21. století pak vychovatelé kladou důraz na individuální volnočasové aktivity, respektive podporují žáky v jejich nepatologických aktivitách, tj. brigády, venčení psů z útulku, aktivity v rámci plnění programu DofE (2 expedice v Jizerských horách a na Miletínsku) či studijní příprava do školy. U těchto výše uvedených aktivit je kladen důraz na samostatnost a odpovědnost. Od roku 2022 do 2025 probíhá na domově mládeže výzkumný projekt s názvem „Koherentně-situační metoda“, v rámci které jsou pozorovány reakce části adolescentní populace na krizové situace a na jednorázové nastalé situace aktuálního celospolečenského dění.

Závěrem je třeba říci, že individuální zájmy jsou stejně důležité jako skupinové. Zatím se nám daří obě formy aktivit uskutečňovat. Nicméně bez kvalitní práce vychovatelů bychom tyto akce uskutečnit nemohli. Vychovatel každodenně motivuje žáky, vysvětluje náplně akcí a zabývá se jejich popularizací. Je nutné též zmínit, že někteří žáci kolektivní aktivity vůbec neznají, tj. např. stanování v přírodě. A právě základní neznalost vybraných aktivit je negativním jevem současné doby.

Za domov mládeže Bc. Jan Brychta, Mgr. Karel Novák