Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ŠVP HOSTEL - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPERAČNÍ PROGRAM
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výzva: Středočeský kraj – Výzva č. 3 pro GP – oblast podpory 1.1
Název projektu: ŠVP HOSTEL: školní vzdělávací program HOST elektronicky
(HOST = hotelnictví s turismem)
Registr. číslo: CZ.1.07/1.1.06/03.0097
Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Rozpočet projektu: 2 504 609,00

POPIS PROJEKTU

Co je cílem projektu
Moderní vzdělávací prostředí založené na principech individualizace a  multimediální interaktivity. Elektronické výukové materiály ve výukových e-kurzech, které umožní žákům dodatečné domácí studium a procvičování, pokud se chtějí a potřebují k probíranému tématu vrátit a zabývat se jím déle nebo hlouběji. Pro vyučovací předměty ve školním vzdělávacím programu se postupně vytvoří databáze studijních materiálů usnadňujících osvojení probírané tématiky.

Co v projektu vytvoříme
Výukové materiály, které budou názorné, atraktivní, doplněné obrázky, zvuky, ukázkami, nahrávkami, prezentacemi, grafy a animacemi, které vzdělávání zefektivní, zpřístupní, usnadní. Také proto, že tyto materiály budou pro žáky přístupné v elektronické databázi materiálů, kde se k nim budou moci z nejrůznějších důvodů vracet, prohlubovat si jejich osvojení a  ověřovat pochopení probíraných témat.

Co v projektu pořídíme

  • V každé učebně bude k dispozici prostředí pro multimediální prezentace prostřednictvím interaktivních zařízení (dataprojektor s interaktivní tabulí).
  • Učitelé, kteří budou pracovat na zadaných vzdělávacích materiálech, budou disponovat notebooky s odpovídajícím softwarem.
  • Vzdělávací elektronický systém pro komplexní práci s výukovými materiály.
  • Několik vzdělávacích seminářů a školení pro všechny učitele i žáky, jak s nově vytvořeným prostředím efektivně pracovat.

HARMONOGRAM PROJEKTU

HOSTEL - harmonogram projektu

HOT-EL-OVKA

Moderní škola 21. století musí přemýšlet, jak svoji výuku co nejlépe individualizovat. Stále častěji slyšíme o nutném individuálním přístupu učitelů nebo o  individuálních vzdělávacích plánech. Učitelé mají hledat takové vzdělávací způsoby a formy, které budou více zohledňovat nejrůznější individuální potřeby žáků. Někteří žáci si s sebou přinášejí do školy jisté sociální nebo zdravotní znevýhodnění. Jiní se chtějí přednostně věnovat školním aktivitám, k nimž projevují větší talent nebo zájem, i  když potom zase v jiných předmětech musejí učení dohánět. Ideální škola budoucnosti by měla umět připravit pro každého žáka jakýsi individuální vzdělávací program „na míru“ – podle jeho vlastních schopností, předpokladů, zájmů i handicapů, tak aby předepsané vzdělávací standardy zvládl co nejlépe.

Na cestě k takovému ideálu se Hotelová škola v  Poděbradech rozhodla využít možností, které nabízejí vzdělávací projekty financované Evropskou unií. V roce 2012 realizuje tato škola v  Operačním programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ projekt HOSTEL: Školní vzdělávací program HOST (tj. Hotelnictví s turismem) elektronicky. Záměrem projektového učitelského týmu je vytvoření elektronického vzdělávacího prostředí. Jakési elektronické databáze moderních výukových materiálů. Nově vytvořené vzdělávací materiály budou samozřejmě určené k interaktivním prezentacím a budou využívat názornost a atraktivitu obrázků, zvuků i filmů, které mohou dnes moderní učitelův výklad provázet. A přispívat k lepšímu pochopení a rychlejšímu osvojení vyučovaného materiálu.

V elektronickém vzdělávacím systému se potom žáci budou moci individuálně podívat na výukové téma, které je více zajímá, které potřebují studovat podrobněji nebo pomaleji, které nemohli z nejrůznějších důvodů probírat se svojí třídou ve svojí obvyklé hodině, kterému chtějí nebo musejí věnovat více času… Elektronický systém výukových materiálů umožní žákům podrobnější opakování, důkladnější procvičování, každý se bude moci individuálně podle svého času a potřeb k těmto materiálům vrátit a vyhledat si pro sebe důležité výklady, prezentace, cvičení nebo testy. Aby se už ve škole neozývalo: „…já jsem tady nebyl…“, „…já to ještě nemám…“

V roce 2012 vytvoří učitelé v Hotelové škole v rámci projektu HOSTEL prvních 42 elektronických vzdělávacích kurzů a 84 elektronických testů pro celkem 14 předmětů, které se postupně začnou ověřovat v běžném vyučování. Učitelé jako tvůrci elektronických výukových materiálů určitě budou muset rozvinout a zdokonalit svoje schopnosti pro ovládání moderních vyučovacích technik a technologií. Snad se jim při tom podaří také rozvíjet osobnosti svých žáků natolik, aby jich postupně čím dál více navštěvovalo e-kurzy z vlastního zájmu a pro zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Aby se středoškoláci začali učit, jak funguje sebevzdělávání a sebezdokonalování.

INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ – ELEKTRONICKÁ E-ŠKOLA

Od počátku školního roku 2012/2013 mají žáci i učitelé školy k dispozici vzdělávací materiály v elektronické e-škole. V říjnu absolvovali všichni žáci a studenti školení o tom, jak se do prostředí www.olat.cz/hsvos  mohou přihlásit a co všechno mohou využívat. Do elektronické e-školy je možné vstoupit kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím internetu a  vyhledat, zkopírovat nebo vytisknout si potřebný výukový materiál. Vrátit se k učivu, se kterým se pracovalo v hodině a které je potřeba opakovat, zpracovat domácí úkol nebo provést zadaný on-line test. Velkou pomocí je tento systém určitě pro žáky, kteří z nějakého důvodu chyběli a mohou si teď bez problémů doplnit látku, kterou si nemohli zapsat přímo v hodině. Maturanti určitě uvítají při opakování k maturitě vzdělávací materiály z mnoha předmětů. E-škola bude samozřejmě průběžně doplňována a postupně se v ní budou objevovat další potřebné podklady pro výuku.

Přehled vzdělávacích kurzů, vytvořených v projektu

Angličtina
- English cuisine
- Meat
- Pasívum

Cestovní ruch
- Lázeňství
- Letecká doprava
- Průvodcovská činnost

Dějiny kultury
- Realismus
- Romantismus
- Umění přelomu 19. a 20. století

Francouzština
- Les verbes du 1 er groupe
- Phonétique
- Régions-gastronomie-média

Literární výchova
- Drama
- Poezie
- Próza

Matematika
- Intenzívní opakování
- Kombinatorika
- Pravděpodobnost
- Rovnice a nerovnice
- Statistika

Makroekonomie, finanční řízení
- Evropská unie
- Finanční trh
- Hospodářská politika
- Makroekonomie

Němčina
- Deutsch im Hotel
- Deutsch im Tourismus
- Deutsch im Restaurant

Podnikání v hotelnictví a gastronomii
- Hygiena ve výrobních střediscích
- Výrobní činnost
- Zásobování a skladování

Práce s počítačem
- Práce s počítačem
- Technické vybavení
- Uložení informací
- Úvod

Španělština
- Camino de reyes
- Španělská gastronomie 1
- Španělská gastronomie 2

Technika obsluhy a služeb
- Banket, galavečeře
- Banketní obsluha
- Slavnostní hostiny

Technologie přípravy pokrmů
- Omáčky
- Polévky
- Předběžná příprava potravin
- Těsta

Zeměpis cestovního ruchu
- Chráněné přírodní oblasti v České republice
- Integrační snahy – vznik organizací
- Památky UNESCO České republiky
- Vodstvo České republiky


OLAT
OLAT