Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ŠVP HOSTEL - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OPERAČNÍ PROGRAM
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Výzva: MŠMT – Průběžná výzva – oblast podpory 1.5
Název projektu: MO-ME-N-T: Modernizace Metod s Novými Technologiemi
Registr. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0903
Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
Rozpočet projektu: 1 309 224,00

MO-ME-N-T
MOderní MEtody s Novými Technologiemi

Registr. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0903

POPIS PROJEKTU

Co je cílem projektu
Další zkvalitnění vzdělávání žáků bude realizováno prostřednictvím tzv. „šablon“. V našem projektu se zaměříme na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a na podporu učitelů cizích jazyků nabídkou metodických a zahraničních jazykových kurzů pro učitele.

Co v projektu vytvoříme
V tzv. šablonách pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vznikne v období trvání projektu 24 sad obsahujících celkem 480 vzdělávacích materiálů, tzv. DUM (Digitální Učební Materiál). Vyučující připraví pro svoji výuku moderní vzdělávací materiály určené k projekci na dataprojektorech nebo interaktivních tabulích. Powerpointové prezentace nebo obdobně vytvářené snímky výukových prezentací v programu SmartBoard mohou kromě textu zobrazit na tabuli grafy, tabulky a  obrázky, kromě fotografií i filmové ukázky nebo zvukové nahrávky. Tyto moderní výukové materiály umožní realizovat v hodinách takové aktivity, které vysokou názorností, originalitou, vyšší dynamikou či interakcí mezi pedagogem a žákem přispějí jak ke zvýšení motivace, tak ke zlepšení studijních výsledků žáků. Všechny vytvořené materiály budou vyvěšeny v  elektronickém školním úložišti vzdělávacích materiálů, kde si je žáci budou moci kdykoliv otevřít a vrátit se k jejich prostudování.

Co v projektu pořídíme

  • Moderní softwarové vybavení školy
  • Inovace technologie školního serveru
  • Modernizace počítačové učebny
  • 14 metodických kurzů pro učitele cizích jazyků
  • 2 jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

ODŮVODNĚNÍ PROJEKTU

Do programu „Peníze EU středním školám“, známém také pod označením „šablony“, by se měly zapojit všechny školy, protože v tomto systému je pro každou z nich připravený na MŠMT konkrétní balíček finančních prostředků, na který má škola nárok podle počtu svých žáků. A tak také Hotelová škola v Poděbradech zahajuje od prvního září školního roku 2012/2013 svoje dvouleté působení v novém evropském projektu. Až do srpna roku 2014 budou učitelé školy pracovat v  projektu, který jsme nazvali „MO-ME-N-T: Modernizace metod novými technologiemi“. Modernizace a inovace výukových metod a způsobů práce je v moderní škole jedenadvacátého století nezbytným příznakem učitelovy práce. Je příznačné pro většinu vyučujících poděbradské hotelovky, že svoji práci přizpůsobují trendům v moderních technologiích i v moderních didaktických metodách a maximálně usilují o jejich efektivní využití.

Největší objem finančních prostředků bude škola realizovat v šabloně „Inovace a  zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“, ve které učitelé školy vytvoří celkem čtyřiadvacet sad výukových materiálů, určených pro prezentaci vzdělávacích témat pomocí moderní výukové techniky. Od dřívějšího „kolování obrázků mezi žactvem“ v současné době české školství opravdu již systémově přechází k vyučováním s počítačovými prezentacemi. Promítání dataprojektorem celé třídě efektivně zprostředkuje výuku s  pomocí fotografií, grafů, zvukových i filmových ukázek, shrne zápisy témat na tabulích. Učitel nebude již muset pobíhat po třídě s  nakopírovanými pracovními listy k procvičování, když si cvičné texty připraví k promítnutí např. v programu Powerpoint. Na první pohled efektivnější a intenzivnější práce ve vyučovací hodině se ještě zkvalitní tím, že výukové materiály budou žákům k dispozici v  elektronickém prostředí k samostatnému nahlížení, k doplňování, dostudování, procvičování. V šabloně projektu je naplánována rovněž nejnutnější inovace školních technologií, které již několik let zůstávají bez možnosti jakékoliv obnovy z provozních prostředků škol, kterým zřizovatelé vysvětlují snižování přidělených financí a nezbytnost úspor z důvodů ekonomické krize.

Ze stejného důvodu jsou školy nuceny výrazně omezovat financování dalšího vzdělávání učitelů. Proto jsme uvítali šablony „Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků“ a  „Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí“, díky kterým v  našem projektu realizujeme během dvou let celkem šestnáct kurzů pro naše učitele jazyků, což jistě přispěje ke zkvalitnění jejich metod a forem práce při moderním jazykovém vyučování.

Dodávka komponent LAN

Výzva k podání nabídek
vyzva-moment-2.doc

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
zadavaci-dokumentace-2.doc

Dodávka výpočetní techniky

Výzva k podání nabídek
vyzva-moment.doc

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
zadavaci-dokumentace.doc