Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

EU OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM
VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

Název programu: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Název prioritní osy: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu k sekundárnímu vzdělávání.

Název tematického cíle: 02.3.68.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Výzva: 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ.

Název projektu: POŠKOLE: PODPORA ŠKOLE

Registr. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006675

Termín realizace: 1. 10. 2017 – 30. 09. 2019

Rozpočet projektu: 1 408 991,00

POŠKOLE
PODPORA ŠKOLE

Registr. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006675

POPIS PROJEKTU

Co je cílem projektu

Projekt je zaměřen na personální podporu, na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzdělávání na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích v ucelených vzdělávacích programech akreditovaných v systému DVPP.

Další aktivitou projektu je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Minitýmy pedagogů budou spolupracovat na nové koncepci školního vzdělávacího programu s novou specializací.

Co v projektu realizujeme:

  • Vzdělávací semináře pro učitele školy v celkovém počtu 300 seminářů.
  • Doučovací kurzy pro žáky ohrožené neúspěchem v celkovém počtu 21 kurzů.
  • Bloky spolupráce minitýmů pedagogů pro tvorbu nové specifikace oboru, celkem se uskuteční 6 vzdělávacích bloků spolupráce.