Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Alternativní profilová maturitní zkouška

Komplexní absolventská práce s obhajobou

počínaje MZ_jaro2022

Na základě Pokusného ověřování MŠMT č. j.: MSMT-10840/2021-2 lze vykonat alternativní profilovou maturitní zkoušku formou komplexní absolventské práce s obhajobou.

1. Společná část maturitní zkoušky

Dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

a) český jazyk a literatura – didaktický test

b) cizí jazyk – didaktický test NEBO matematika – didaktický test

Max. 2 nepovinné zkoušky
– podrobněji o nabídce nepovinných zkoušek: https://maturita.cermat.cz/

2. Alternativní profilová část maturitní zkoušky

KOMPLEXNÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE S OBHAJOBOU

Komplexní absolventská práce s obhajobou zahrnuje všechny povinné profilové maturitní zkoušky kromě ústní zkoušky z českého jazyka a literatury. V rámci zpracování absolventské práce a její obhajoby maturant aplikuje znalosti ze všech profilujících maturitních předmětů a prokáže kompetence, které by jinak ověřovala:

  • písemná práce v českém jazyce,
  • písemná práce v angličtině v rozsahu minimálně 200 slov,
  • písemná práce ve druhém cizím jazyce v rozsahu minimálně 200 slov,
  • ústní profilová zkouška z angličtiny,
  • ústní profilová zkouška z druhého cizího jazyka,
  • ústní profilová zkouška z teoretické odborné části,
  • profilová zkouška POČ: zpracování a obhajoba maturitní práce.

Z každé dílčí zkoušky, kterou absolventská práce zahrnuje, se uděluje samostatná známka.

Zadání a písemné zpracování komplexní absolventské práce

Absolventskou prací se rozumí vytvoření souvislého, myšlenkově uceleného a strukturovaného textu specifikovaného zadáním v požadovaném rozsahu minimálně třiceti normostran textu. Zadání si žák vybere z nabídky témat stanovených ředitelkou školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem, nebo si zvolí vlastní téma podle potřeb zařízení, kde maturitní práci zpracovává. Komplexní absolventskou práci zpracuje na základě informací a podkladů získaných ze svého smluvního zařízení podle pokynů k formální a odborné obsahové stránce uvedených ve vnitřní směrnici.

V průběhu zpracovávání žák realizuje minimálně tři konzultace s vedoucím práce, dále může konzultovat s vyučujícím českého jazyka, s vyučujícím angličtiny a s vyučujícím druhého cizího jazyka. Absolventskou práci žák odevzdá v termínu do 31. března.

Hodnocení písemného zpracování komplexní absolventské práce

Na základě zpracované absolventské práce obdrží žák posudek vedoucího práce a posudek oponenta s hodnocením a s doplňujícími otázkami k obhajobě.

Práce je hodnocena jako maturitní písemná práce z českého jazyka. Resumé je hodnoceno jako maturitní písemná práce z anglického jazyka a charakteristika zařízení je hodnocena jako maturitní písemná práce z druhého cizího jazyka.

Obhajoba komplexní absolventské práce

Příprava ke zkoušce trvá maximálně 45 minut, žák může rozhodnout o jejím dřívějším ukončení. Na přípravu obdrží žák pracovní listy k dílčím částem zkoušky. Ústní obhajoba komplexní absolventské práce trvá nejdéle 60 minut, pro každou dílčí část obhajoby je vyhrazeno ca 15 minut.

Ústní obhajoba se uskutečňuje formou komentované prezentace komplexní absolventské práce, kde žák představí název, cíl a výzkumné otázky své absolventské práce, vlastní přínos a hlavní výsledky, ke kterým dospěl.  Reaguje na připomínky a odpovídá na dotazy vedoucího práce a oponenta práce, které obdržel v posudcích. Zároveň reaguje na průběžně kladené dotazy členů maturitní komise.  (Hodnoceno známkou z profilové zkoušky praktická odborná část.)

Bezprostředně před zahájením přípravy obdrží žák pracovní list, který obsahuje dílčí otázky a úkoly z ekonomické vzdělávací oblasti. Formou řízeného rozhovoru nad pracovním listem žák prokáže svoje všeobecné kompetence v ekonomické vzdělávací oblasti související se zpracovávaným tématem a rovněž odborné kompetence v hotelnictví a gastronomii, vyplývající ze zpracovávané problematiky. (Hodnoceno známkou z profilové zkoušky teoretická odborná část.)

Ve dvou cizích jazycích se uskutečňují řízené rozhovory, které zahrnují vždy čtyři dílčí úlohy ke zpracovávanému tématu. Žák efektivně komunikuje nad pracovním listem, srozumitelně zodpoví dané otázky a vyřeší konkrétní komunikační situace. Zkoušející kladou doplňující otázky, vyzývají žáka k vyjádření  a obhájení vlastního názoru. Žák bezprostředně reaguje na příslušné jazykové úrovni za použití odborné terminologie a jazykových struktur na úrovni A2/B1. (Hodnoceno známkami z profilových zkoušek anglický jazykdruhý cizí jazyk.)


Podmínky profilové maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)