Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

O podmínkách vzdělávání v naší škole…

Učíme se podle školního vzdělávacího programu, který se jmenuje „S HOSTEM – HOtelnictví S Turismem a Event Managementem“. Chceme se připravit pro profesi v hotelových službách a službách cestovního ruchu. Proto si musíme osvojit, co je to:

  • pracovní kázeň,
  • týmová disciplína,
  • profesní etiketa a dress code,
  • vstřícnost a úsměv ve službách…

V naší profesní přípravě je třeba po každém ročníku absolvovat prázdninovou odbornou praxi a ve třetím a čtvrtém ročník učební praxi jako vzdělávací předmět.  Praxe jsou povinné, a kdo by na ně z nějakého vážného důvodu nemohl, musí splnit aspoň část praxe v náhradním termínu.

Exkurze, filmy, návštěvy výstav nebo veletrhů jsou součástí vzdělávacího programu. Uvolnění z těchto akcí – pokud pro ně existuje závažný důvod – musí rodiče projednat s třídním učitelem.

Podle § 22 školského zákona jsou žáci povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Abychom dobře zvládli studium na naší škole, musíme:

  • Být přítomni v hodině – a soustředit se na výuku.
  • Pracovat v hodině podle pokynů učitele.
  • Připravovat se do školy: plnit domácí úkoly, průběžně se připravovat na zkoušení.
  • Mít zájem plnit si svoje školní povinnosti – jak nejlépe umím…

Kvůli bezpečnosti nás všech i našeho okolí může škola přistoupit v odůvodněných případech (a po konzultaci se zákonným zástupcem!) k orientačnímu testování na přítomnost alkoholu a omamných a psychotropních látek. Jestliže se někdo odmítne takovému orientačnímu testování (dechovou zkouškou a zkouškou ze slin) podrobit, pohlíží se na něj jako na osobu, která návykovou látku požila.

Uvolnění z hodin tělesné výchovy znamená, že máme závažné zdravotní obtíže. Žáci s takovými obtížemi nemohou být doporučeni na zahraniční stáže nebo jiné akce a pracovní aktivity, které by mohly způsobit další zhoršení zdravotního stavu.

Školní řád je dostupný v každé třídě, kde je vyvěšen na nástěnce. K nahlédnutí ho poskytne každý třídní učitel a také sekretariát ředitelky školy.

Ve střední škole už nemáme žákovské knížky a rodiče se musí spolehnout, že je o svých známkách a studijních výsledcích budeme pravdivě a zodpovědně sami informovat. Samostatně a zodpovědně se také staráme u jednotlivých vyučujících, jaké máme možnosti k doplnění výstupů (testů, zkoušení, úkolů), které nám scházejí, nebo k „napravení“ známek, které se nám nepovedly…  Se svými rodiči o všem komunikujeme.

Ve škole se můžeme obrátit na výchovnou poradkyni, na školní metodičku krizových jevů (která řeší zejména problematiku šikany, krizového chování, závislostí na návykových látkách) a na krizovou interventku Kláru v jejich konzultačních hodinách.

Vzdělávací podmínky - formulář pro rodiče