Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Bezhotovostní platby

Platby za stravování, ubytování a platby za předmět TPP (technologie přípravy pokrmů v 1. a 2. ročníku) jsou prováděny bezhotovostně. Děkujeme Vám, že dodržíte stanovené termíny plateb a správné variabilní a  specifické symboly.


1. STRAVOVÁNÍ

Rodiče studenta jsou povinni převést zálohu na stravování k 25. dni v  měsíci, pro čerpání stravování v měsíci následujícím (tj. např. na měsíc prosinec musí být převedeny prostředky nejpozději do 25. 11.).

Zálohy budou zúčtovány ročně, na základě písemné žádosti strávníka budou přeplatky vráceny na účet poplatníka, ze kterého platba přichází.

Doporučujeme zavedení trvalého příkazu s vynecháním prázdninových měsíců a chtěli bychom Vás poprosit o překontrolování nastavení variabilního a specifického symbolu.

Číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
Výše zálohy: 900 Kč (pouze obědy), 2600 Kč (celodenní stravování)
Variabilní symbol: osobní číslo žáka
Specifický symbol: 3142
Termín platby: do 25. dne předchozího měsíce


2. UBYTOVÁNÍ

Peníze za ubytováni v DM je třeba poukázat do 15. dne daného měsíce (např. za září 2024 do 15. 9. 2024). Měsíční ubytovné činí 900 Kč na DM škola a 1500 Kč na DM Junior. Studentům prvního ročníku bude vedením domova mládeže sděleno, na kterém DM budou ubytováni.

Číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
Výše zálohy: 900 Kč (DM škola), 1500 Kč (DM Junior)
Variabilní symbol: osobní číslo žáka
Specifický symbol: 3147
Termín platby: do 15. dne daného měsíce


3. Platby za TPP (technologie přípravy pokrmů)

V rámci předmětu technologie přípravy pokrmů se učí studenti v 1. a  2. ročníku studia vařit, suroviny si nakupují v rámci předmětu TPP z  těchto prostředků. Uvařené pokrmy žáci konzumují zpravidla jako oběd, tj. v den praktického cvičení z TPP si neobjednávají a neplatí obědy ve školní jídelně.

Rodiče studenta platí zálohově 2x ročně (září a únor) 1500 Kč na tyto suroviny. Zaplatí tedy celkem za 1. a 2. ročník 6000 Kč.

Odborní vyučující vedou evidenci spotřeby surovin a po ukončení 2. pololetí 2. ročníku je provedeno zúčtování. Nedoplatek jsou povinni studenti doplatit na počátku 3. ročníku, eventuální přeplatek je po dohodě studentů s třídním učitelem buď rozdělen mezi studenty, nebo převeden do třídního fondu.

Závažné žádosti o změnu ve způsobu nebo termínech plateb lze individuálně projednat. V případě, že ke stanovenému termínu nebude provedena úhrada, žák se do výuky vaření nemůže zapojit a nelze jej proto v daném pololetí klasifikovat.

Tyto zálohy se platí bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
Variabilní symbol: osobní číslo žáka
Specifický symbol: 3122
Termín platby: k 15. 9. a 15. 2.

Odborné gastronomické předměty vyučujeme podle vzdělávacího projektu Kulinářské umění, který je určen pro hotelové a gastronomické školy a  pro profesionály v gastronomii. Žáci si pořizují přístup do elektronické učebnice. Projekt se zaměřuje na výuku jednotlivých kulinářských technik a postupů, které jsou srozumitelně zpracované formou on-line video kurzů profesionálního vaření, a je inspirovaný metodikou výuky na světových gastronomických školách. Nejedná se tedy o tradiční učebnici, ale o moderní výuku formou e-learningu, do kterého studenti získají přístup nákupem studentské licence, která je platná na celou dobu jejich studia.

Platbu za studentskou licenci Kulinářského umění uhradíte bezhotovostně, v rámci hromadné platby pro předmět technologie přípravy pokrmů.

Více se o projektu Kulinářské umění dozvíte na www.kulinarskeumeni.cz

Cena studentské licence na celou dobu studia je 1200 Kč.

Studenti 1. ročníku převedou první splátku za TPP povýšenou o 350 Kč za kartu ISIC, 10 Kč za jmenovku a 10 Kč za odznak školy. Splátka k 15. 9. 2024 je 3 070 Kč včetně Kulinářského umění.