Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Pokyny k maturitní práci – školní rok 2020/2021

Praktická odborná část – cestovní ruch

 • Zahrnuje vypracování písemné maturitní práce a její obhajobu před zkušební maturitní komisí.
 • Ředitelka školy určí každému žákovi vedoucího maturitní práce, nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby stanoví zároveň oponenta maturitní práce.
 • Žáci absolvují jednodenní exkurzi. Zvolí si destinaci a rozdělí si jednotlivé funkce.
 • Žáci musí odevzdat potvrzenou Dohodu o manažerské praxi (ve dvojím vyhotovení – hotel Junior Poděbrady) vyučujícímu předmětu PRČ nejpozději do:
  4.A – pátku 25. září 2020
  4.B, 4.C a 4.D – do pátku 11. září 2020

 • Do pátku 23. října 2020 si žáci stanoví konečnou podobu trasy exkurze, rozdělí jednotlivé funkce a předají vše vedoucímu své práce.
 • Pokud si žák ve stanoveném termínu nezvolí funkci, kterou bude vykonávat, vylosuje si z nabídky určené ředitelkou školy.
 • Žáci obdrží do úterý 10. listopadu 2020 zadání své maturitní práce.
 • Nejpozději do pátku 4. prosince 2020 předloží žáci vedoucímu práce osnovu své maturitní práce. Ta bude vypracována dle zadaných pokynů.
 • Nejpozději do pátku 15. ledna 2021 zpracuje žák část práce (rozsah určí vedoucí práce - informační minimum Česká republika a charakteristika zvolené destinace) a uskuteční tak 1. konzultaci - nesplnění termínu bude zahrnuto do hodnocení práce.
 • Manažerskou praxi vykonají žáci na recepci hotelu Junior dle rozpisu.
 • Žáci musí mít v konzultačním listu min. 3 konzultace.
 • Žáci odevzdají práci ve stanoveném termínu, tj.
  4.A, 4.B, 4.C a 4.D – do pondělí 22. února 2021
  ve dvojím vyhotovení v kroužkové vazbě vyučujícímu předmětu PRČ a dále v elektronické podobě ve formátu PDF.
  Po realizaci exkurze vyhotoví žáci závěrečnou zprávu o exkurzi, která bude obsahovat informace o průběhu exkurze včetně vyúčtování, a to v jednom vyhotovení v kroužkové vazbě a odevzdají ji do úterý 20. dubna 2021.

 • Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek písemné maturitní práce, posudky budou žákovi předány nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. Pokud je žák hodnocen v některém z posudků známkou nedostatečný, musí práci přepracovat a obhajovat bude až v podzimním termínu.
  Obhajoba práce proběhne formou realizace exkurze před maturitní zkušební komisí ve dnech – březen/duben 2021.
 • Neodevzdá-li žák maturitní práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitelka školy omluvu, určí náhradní termín odevzdání práce. Bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů se posuzuje jako by danou zkoušku žák vykonal neúspěšně.

Schváleno komisí ekonomických předmětů dne 31. 8. 2020
PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy