Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Pokyny k maturitní práci – školní rok 2020/2021

Praktická odborná část - hotelnictví

 • Zahrnuje vypracování písemné maturitní práce a její obhajobu před zkušební maturitní komisí.
 • Ředitelka školy určí každému žákovi vedoucího maturitní práce, nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby stanoví zároveň oponenta maturitní práce.
 • Žáci obdrží orientační nabídku témat, každý žák si zvolí vlastní téma maturitní práce v termínu stanoveném ředitelkou školy – do 11. listopadu 2020 a zároveň zařízení, kde bude vykonávat manažerskou praxi a získávat údaje pro svoji práci.
 • Stejné téma práce si může zvolit více žáků, každý musí ale svou praxi vykonat a údaje pro práci čerpat z jiného zařízení.
 • Žáci si mohou zvolit také téma své maturitní práce, které vychází z potřeb daného zařízení.
 • Téma práce musí být projednáno a schváleno odpovědnou osobou ve vybraném zařízení.
 • Žáci musí odevzdat nejpozději do středy 11. listopadu 2020 potvrzenou Dohodu o manažerské praxi (ve dvojím vyhotovení) svému třídnímu učiteli.
 • Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelkou školy. Losování proběhne také v případě, že si 2 žáci zvolí stejné téma ve stejném zařízení. V tomto případě téma zůstane žákovi, který si nechal dříve potvrdit Dohodu o manažerské praxi. Druhý žák bude losovat.
 • Žáci obdrží do pátku 27. listopadu 2020 zadání své maturitní práce od vedoucích práce.
 • Nejpozději do středy 16. prosince 2020 předloží žáci vedoucímu práce osnovu své maturitní práce. Ta bude vypracována dle zadaných pokynů. Nesplnění termínu bude zahrnuto do hodnocení práce.
 • Nejpozději do pátku 15. ledna 2021 zpracuje žák část práce týkající se charakteristiky daného zařízení minimálně v rozsahu 2 stran a uskuteční tak 1. konzultaci - nesplnění termínu bude zahrnuto do hodnocení práce.
 • Manažerskou praxi absolvují žáci v tomto termínu:
  4.A, 4.B, 4.C, 4.D – 15. 2. – 28. 2. 2021
  V průběhu manažerské praxe budou žáci vykonávat práci dle potřeb daného hotelového zařízení, zároveň budou sbírat podklady pro svou práci.
  Pro žáky jsou povinné min. 3 konzultace s vedoucím práce, které budou zaznamenány do konzultačního listu.

 • Žáci odevzdají práci ve stanoveném termínu, tj.
  4.A, 4.B, 4.C a 4.D – 26. 3. 2021
  ve dvojím vyhotovení v kroužkové vazbě a dále v elektronické podobě ve formátu PDF.

 • Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce, posudky budou žákovi předány nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce. Pokud je žák hodnocen v některém z posudků známkou nedostatečný, musí práci přepracovat a obhajovat bude až v podzimním termínu.
 • Obhajoba maturitní práce proběhne formou prezentace práce před maturitní zkušební komisí.
 • Neodevzdá-li žák maturitní práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně ředitelce školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitelka školy omluvu, určí náhradní termín odevzdání práce. Bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů se posuzuje,  jako by danou zkoušku žák vykonal neúspěšně.

Schváleno komisí ekonomických předmětů dne 31. 8. 2020

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy