Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Tematické okruhy pro TOČ

Cestovní ruch

1. Základní ekonomické pojmy a tržní systém
– základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby)
– výroba, výrobní faktory
– trh (definice, tržní subjekty, rozdělení trhů, základní ekonomické otázky, konkurence)
– nabídka, poptávka, cena (definice, křivky, rozdělení, faktory)
Příklad – působení cestovního ruchu v ekonomice

2. Podnikání fyzických a právnických osob
– právní úprava podnikání, základní pojmy (podnikání, podnikatel, cíle podnikání)
– živnostenské podnikání (podmínky, rozdělení živností, živnostenský rejstřík)
– povinnosti podnikatele vůči státu
– daňová evidence
Příklad – povinnosti podnikatele vůči státu

3. Obchodní závod
– obchodní závod a jeho právní formy (definice, rozdělení, funkce, okolí)
– znaky závodu (ekonomická a právní samostatnost), založení a vznik závodu, zrušení a zánik závodu
– cenné papíry (druhy, charakteristika)
– turisticky významná místa v ČR – přírodní atraktivity, ochrana přírody (NP, CHKO)
Příklad – ÚT 4 Zahajovací rozvaha, účtování o základním kapitálu

4. Obchodní korporace
– obchodní korporace (charakteristika, druhy obchodních korporací)
– charakteristika společnosti s ručením omezeným (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
– charakteristika akciové společnosti (založení, vznik, ručení, řízení, podíl na zisku, zrušení, zánik)
– možnost cestovního ruchu v Polabí
Příklad – ÚT 2

5. Zásobovací činnost
– fáze zásobování (plánování, výběr vhodného dodavatele, nákup)
– odběr a příjem, skladování, výdej
– evidence zásob a oceňování zásob
– členění oběžného majetku, členění zásob a účtování zásob
Příklad – ÚT 1

6. Personální činnost
– vznik, změny a zánik pracovního poměru
– pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce
– nezaměstnanost (pojem, rozdělení, měření, důsledky, úřad práce)
– zúčtování se zaměstnanci
Příklad – ÚT 3 Zúčtování se zaměstnanci

7. Finanční činnost
– financování (charakteristika, druhy, finanční zdraví)
– zdroje financování (vlastní)
– zdroje financování (cizí)
– finanční analýza (charakteristika, uživatelé, metody)
Příklad – výpočet odpisů (účetní a daňové)

8. Hospodaření podnikatelského subjektu
– náklady (charakteristika, rozdělení, grafy, možnosti snižování)
– výnosy (charakteristika, rozdělení, grafy, možnosti zvyšování)
– výsledek hospodaření (rozdělení), bod zvratu (graf, výpočet, využití)
– účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení
Příklad – ÚT 5 a ÚT 6

9. Základní pojmy v účetnictví
– charakteristika účetnictví, význam účetnictví, právní úprava účetnictví
– rozvaha (charakteristika)
– inventarizace (průběh, fáze)
– účtování dlouhodobého majetku
Příklad – ÚT 0 Účtování dlouhodobého majetku

10. Management ubytovacího a stravovacího úseku
– struktura a klasifikace ubytovacích zařízení
– činnost úseku front office a housekeepingu
– kapacita ubytovacího zařízení a faktory ovlivňující její využití
– stravovací služby a činnost FB manažera, kapacita odbytových středisek a faktory ovlivňující její využití
Příklad – modelová situace

11. Management
– charakteristika a vývojové fáze managementu
– manažerské funkce (plánování, organizování, personální řízení)
– manažerské funkce (vedení, kontrola)
– osobnost manažera a styly řízení
Příklad – výpočet mzdy zaměstnance

12. Marketing pohostinství a cestovního ruchu
– charakteristika marketingu a podnikatelské koncepce
– rozšířený marketingový mix v pohostinství a cestovním ruchu
– marketingové prostředí, SWOT analýza
– dotazníkové šetření
Příklad – sestavení dotazníku

13. Marketingový mix
– produkt (komplexní produkt, životní cyklus, portfolio analýza)
– price (strategie tvorby cen ve stravování a hotelnictví, cenová diferenciace)
– place (distribuční cesty, distribuční systémy)
– promotion (komunikační mix)
Příklad – kalkulace ceny zájezdu

14. Organizace hotelnictví a hotelový provoz
– mezinárodní hotelové řetězce, mezin. standardy kvality řízení a poskytování služeb
– organizační složky hotelu (úseky, střediska, personální zajištění, náplň práce)
– hygienické požadavky na provoz v gastronomii, HACCP
– hotelová dokumentace na úseku front office, interní předpisy hotelového provozu (ubytovací řád, požární řád, bezpečnost práce)
Příklad – modelová situace

15. Služby cestovního ruchu při přechodu hranic a atraktivity Evropy
– cestovní doklady (druhy)
– víza (způsob získávání, druhy), cla (základní práva a povinnosti při dovozu a vývozu zboží)
– turisticky významná místa v Evropě (hl. destinace CR, přírodní atraktivity, památky UNESCO, akce, možnosti rozvoje)
– topografická příprava průvodce
Příklad – modelová situace

16. Lázeňství
– lázeňství, přírodní léčivé zdroje
– formy a organizace lázeňského pobytu, služby lázeňského CR
– lázeňská města v ČR, Zlatý lázeňský trojúhelník
– chronologická příprava průvodce
Příklad – modelová situace

17. Letecká doprava a atraktivity světového cestovního ruchu
– letecká doprava, materiálně-technické podmínky, členění
– sortiment poskytovaných služeb, práva a povinnosti cestujících, odbavení cestujících
– turisticky významná místa Asie (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
– informační zdroje průvodce
Příklad – modelová situace

18. Charakteristika cestovního ruchu a služby cestovního ruchu
– cestovní ruch – základní pojmy a jeho význam (definice CR, účastník CR)
– typologie CR – druhy a formy
– předpoklady rozvoje CR (lokalizační, realizační, selektivní)
– organizace a řízení CR v ČR
Příklad – ÚT 3 Účtování poskytnutých provozních záloh

19. Obchodní činnost a realizace produktu cestovního ruchu
– činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur (právní úprava jejich podnikání – Zákon č. 159/1999 Sb. z hlediska poskytovaných služeb), cestovní agentura, cestovní kancelář (rozdíly, způsob založení, pojištění CK)
– klasifikace CK a CA a jejich rozdělení (podle postavení v distribučním procesu, podle zaměření nabízených zájezdů, podle klientely, podle územní působnosti a podle velikosti), zájezdová činnost CK a její členění
– příprava produktu, jeho realizace a prodej (smlouva o zájezdu, reklamace zájezdu)
– turisticky významná místa v ČR (památky UNESCO)
Příklad – modelová situace

20. Národní hospodářství
– charakteristika NH (pojem, činitelé ovlivňující úroveň NH) a struktura národního hospodářství
– měření výkonnosti NH a hospodářský cyklus
– inflace (pojem, druhy), měření inflace, její příčiny a důsledky
– oblasti zimního cestovního ruchu
Příklad – výpočet HDP

21. Hospodářská politika, sociální politika
– charakteristika hospodářské politiky, subjekty HP
– cíle, nástroje HP, zásahy státu
– sociální politika státu
– systém státní sociální podpory, životní minimum, sociální péče
Příklad – výpočet životního minima

22. Fiskální politika a daňová soustava
– fiskální politika
– státní rozpočet – jeho struktura
– daňová soustava a charakteristika jednotlivých druhů daní
– turisticky významná místa v Africe (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – ÚT 3 Účtování daní

23. Bankovní soustava
– struktura bankovní soustavy, úkoly a nástroje centrální banky, peníze (historie, formy, hodnota)
– činnosti obchodních bank a bankovní služby, peněžní služby v CR, směnárenské služby
– monetární politika
– oblasti letního cestovního ruchu v ČR
Příklad – ÚT 2 a ÚT 4 Účtování úvěrů

24. Pojišťovnictví
– charakteristika a historie pojišťovnictví
– základní pojmy včetně činnosti pojišťoven
– zákonné pojištění, komerční pojištění, cestovní pojištění
– turisticky významná místa Austrálie a Oceánie (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – modelová situace

25. EU, zahraničně obchodní politika
– mezinárodní obchod – charakteristika, význam
– nástroje zahraničně obchodní politiky, měnový kurz
– Evropská unie (historie a současnost)
– turisticky významná místa Ameriky (hl. destinace CR, přírodní a kulturní atraktivity)
Příklad – ÚT 3 Výpočet a účtování kurzovních rozdílů

Schváleno komisí ekonomických předmětů 30. 4. 2021

Podmínky ústní maturitní zkoušky a kritéria hodnocení (*.PDF)