Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Přihláška do domova mládeže


Školní rok

Absolutní přednost do vyčerpání kapacity mají žáci HŠ Poděbrady

Osobní údaje

Adresa trvalého bydliště


Zákonný zástupce (otec)

Trvalé bydliště


Zákonný zástupce (matka)

Trvalé bydliště


Jiný zákonný zástupce

Trvalé bydliště


Informace pro vychovatele


Žadatel odesláním této závazné přihlášky stvrzuje, že nezamlčel žádné významné skutečnosti, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a že všem výše uvedeným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi a  napsal je na základě svobodné vůle nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Po zpracování přihlášky bude neprodleně kontaktován 1. zákonný zástupce pro ověření identity. Podpis rodičů pak budeme požadovat na vygenerovanou přihlášku v den konání rozřazovacích testů v 1. polovině června.

Přihláška do DM platí na jeden školní rok a ubytování není nárokové.

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. pro již ubytované žáky a do 2. 7. pro žáky budoucích prvních ročníků.

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a  školských účelových zařízeních v platném znění, o  umisťování žáků a  studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitel Domova mládeže HŠ Poděbrady. Vedoucí vychovatel při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

Měsíční úplata za ubytování činí 1.500 Kč na DM Junior a  900 Kč na DM škola (může se změnit i v průběhu školního roku) a hradí se do 15. dne probíhajícího měsíce (úplatu za září nutno uhradit do 15. září).