Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

ZÁSADY OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENY

POVINNOST NOSIT ROUŠKY

Byla vyhlášena od čtvrtka 10. 9. 2020 uvnitř budov v celé České republice. Od pátku 18. 9. 2020 nařídilo ministerstvo zdravotnictví nošení roušek nejen na chodbách a ve společných prostorách školy, ale také během vyučování ve třídách. Povinnost se nevztahuje na vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Nezapomínejte na zásadu tří R:

RUCE – ROUŠKY – ROZESTUPY

Děkujeme.

Roušky budou od pátku povinné ve všech prostorách škol od druhého stupně výše. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje).


Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta [khsstc.cz]


  • Všichni pracovníci školy a žáci jsou poučeni o dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • U žáků školy je prováděna důsledná opakovaná edukace.
  • Pro žáky/studenty/zaměstnance je dispozici dezinfekce ve třídách, u vstupu, před jídelnou a na WC.
  • Školní akce mimo budovu školy se budou řídit aktuálním nařízením KHS, Ministerstva zdravotnictví a školství.
  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena se nařizuje v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
  • V učebnách se bude pravidelně větrat.
  • Je nutná skupinová izolace v maximální možné míře a zároveň dodržování sociální distance, jak nejvíce je to možné.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.  

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.


Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
Žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Místnost určená k izolaci je vytvořena v zázemí školní posilovny.

V Poděbradech dne 28. 08. 2020